Rav Yishai Tokayer-Practical Halachot-Tefillah-Shema-06July2015

-Tefillah-Shema

Rav Yishai Tokayer-Practical Halachot-Tefillah-Shema-07July2015

Tefillah-Shema

Rav Yishai Tokayer-Practical Halachot-Tefillah-Shema-09July2015

Tefillah-Shema

Rav Yishai Tokayer-Practical Halachot-Tefillah-Ervah-14July2015

Tefillah-Ervah